Privatlivspolitik

1. Baggrund og hvem du kan kontakte – den dataansvarlige

De socialpædagogiske opholdssteder Fonden Aktiv Weekend, Fonden Soloprojekt.dk, Alpha.dk ApS og Specialskolen har i henhold til databeskyttelsesforordningen artikel 47 indgået bindende virksomhedsregler som betyder, at Fonden Aktiv Weekend er dataansvarlig for alle virksomhederne.

Det betyder bl.a. at det er Fonden Aktiv Weekend du skal rette henvendelse til, hvis du har spørgsmål angående behandling af personoplysninger om dig ligesom det er Fonden Aktiv Weekend du skal rette henvendelse til, hvis du ønsker at gøre dine rettigheder gældende efter artikel 13 til 19.

Aktiv Weekend registrerer og behandler en række personoplysninger om beboere, elever, kunder og deres pårørende, som er nødvendige for at kunne give den pleje, behandling og de ydelser, der er aftalt med dig, kommunen og/eller regionen.

Aktiv Weekend behandler også personoplysninger i forbindelse med Aktiv Weekend’s andre aktiviteter, f.eks. økonomi- og personaleadministration.

Behandlingen af personoplysningerne sker i overensstemmelse med den danske Databeskyttelseslov og EU – Databeskyttelsesforordningen. Aktiv Weekend er dataansvarlig for de oplysninger, som vi registrerer og behandler om dig i institutionerne Aktiv Weekend, Soloprojekt.dk, Alpha.dk ApS og Specialskolen.

Hvis du har spørgsmål om, hvordan Aktiv Weekend behandler dine persondata, eller hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder efter lovgivningen om indsigt i de registrerede oplysninger, retten til berigtigelse, sletning af fejlagtige oplysninger, sletning af oplysninger eller retten til begrænsning af behandling af oplysninger, skal du rette henvendelse til:

Fonden Aktiv Weekend – kontaktperson Helle Rasmussen
Funder Bygade 20
8600 Silkeborg
Tlf.: 86 81 73 76
E-mail: mail@aktivweekend.dk

Nedenfor kan du læse om de oplysninger, Aktiv Weekend indsamler, til hvilke formål vi bruger dem, hvordan vi behandler oplysningerne og om dine rettigheder.

2. Registrering og behandling af oplysninger, formål, retsgrundlag og samtykke

Aktiv Weekend registrerer og behandler personoplysninger om dig og dine pårørende, som er nødvendige for at kunne give den behandling og de ydelser, der er aftalt med dig, kommunen og/eller regionen.

Aktiv Weekend modtager og behandler således oplysninger fra kommunen, læger og sygehuse, og under dit ophold i Aktiv Weekend behandler vi løbende oplysninger som led i dit ophold og din behandling i form af dagbogsoptegnelser, handleplaner og statusrapporter mv.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysningerne findes i Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 pkt. b og e samt artikel 9, stk. 2 pkt. a og h.

Samtykke og tilbagetrækning af samtykke

Udover det nævnte retsgrundlag for behandlingen har vi valgt at anvende samtykke fra dig som grundlag for behandling af dine personoplysninger.

Ved afgivelsen af samtykket er du blevet gjort opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage. Du skal dog være opmærksom på, at det tilbagetrukne samtykke ikke berører lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. Det kan endvidere være en betingelse for dit ophold i Alpha, Soloprojekt.dk eller Aktiv Weekend, at institutionen har dit samtykke til behandling af personoplysninger, der er nødvendige for institutionens opfyldelse af en kontrakt med kommunen om dit ophold, pleje og behandling.

De kategorier af personoplysninger, som Aktiv Weekend, Alpha og Soloprojekt.dk behandler

Vi registrerer almindelige personoplysninger omfattet af Databeskyttelsesforordningens artikel 6 om dig som eksempelvis: CPR-nummer, navn, adresse, oplysninger om pårørende, mailadresse, mv. Vi registrerer følsomme personoplysninger omfattet af Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 1 om dig især med hensyn til helbredsoplysninger. Derimod registrerer Aktiv Weekend, Alpha eller Soloprojekt.dk normalt ikke oplysninger om race, etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, genetiske data, biometriske data, seksuelle forhold eller seksuel orientering. Det kan dog forekomme, at der registreres sådanne personoplysninger, f.eks. når du skriver din livshistorie.

Du vil da blive særskilt orienteret om, hvordan vi behandler sådanne personoplysninger, og hvordan reglerne er, når du omtaler andre personer i din livshistorie.

Videregivelse af oplysninger

Aktiv Weekend, Alpha eller Soloprojekt.dk videregiver ikke dine personoplysninger til andre, med mindre du (eller din værge) har givet samtykke, eller hvis Aktiv Weekend, Alpha eller Soloprojekt.dk er forpligtet ifølge dansk lovgivning til at videregive personoplysningerne.

3. Indsigt i egne oplysninger

I henhold til Databeskyttelsesforordningen artikel 15 har du ret til indsigt i, hvilke personoplysninger om dig, som registreres og behandles. Du skal dog være opmærksom på, at indsigtsretten kun omfatter oplysninger om dig selv og ikke om andre beboere eller medarbejdere i Aktiv Weekend, Alpha eller Soloprojekt.dk.

Ønsker du at benytte dig af indsigtsretten, skal du rette henvendelse til den dataansvarlige i Aktiv Weekend, Alpha eller Soloprojekt.dk.

Du kan normalt regne med at få oplysningerne inden for en rimelig frist og senest inden for en måned, og oplysningerne udleveres normalt gratis. Hvis anmodningen om indsigt sker gentagne gange eller er grundløs, kan du blive opkrævet et gebyr, der dækker de administrative omkostninger, eller Aktiv Weekend, Alpha eller Soloprojekt.dk kan afvise at efterkomme din anmodning.

4. Dine øvrige rettigheder: Retten til berigtigelse, sletning og begrænsning

I henhold til Databeskyttelsesforordningen artiklerne 16 – 18 og 19 har du ret til at kræve berigtigelse af urigtige oplysninger om dig, sletning af oplysninger (retten til at blive glemt) eller retten til begrænsning af behandling af oplysninger, bl.a. mens de undersøges.

For en god ordens skyld skal det nævnes, at Aktiv Weekend, Alpha eller Soloprojekt.dk ikke benytter sig af automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering, og at dataportabilitet normalt heller ikke er relevant.

5. Sletning af Personoplysninger

Aktiv Weekend, Alpha eller Soloprojekt.dk opbevarer kun oplysninger om dig, så længe det er nødvendigt for institutionen. Oplysningerne om dig bevares således under hele dit ophold på Aktiv Weekend, Alpha eller Soloprojekt.dk.

Når du ikke længere har ophold, opbevarer institutionen dine oplysninger efter forældelseslovens regler, dvs. i 5 år efter at du har forladt institutionen, med mindre der er en konkret grund til at bevare oplysningerne længere. For eksempel, hvis der er rejst krav overfor institutionen, hvor oplysningerne har betydning for sagen.

I forbindelse med visitation af nye beboere til Aktiv Weekend, Alpha eller Soloprojekt.dk modtager institutionen en række oplysninger fra kommunen og evt. fra borgeren eller dennes værge. Hvis visitationen ikke fører til, at borgeren modtager en plads på institutionen, vil alle oplysninger fra visitationen blive slettet senest 1 måned efter, at sagen blev afklaret.

Nogle gange anvender Aktiv Weekend, Alpha eller Soloprojekt.dk billeder og videomateriale på de sociale medier, f.eks. Facebook. Billeder og videomateriale med dig anvendes dog kun, hvis du har givet dit udtrykkelige samtykke til det. På de sociale medier har Aktiv Weekend, Alpha eller Soloprojekt.dk dog ikke altid mulighed for at slette personoplysninger, som er blevet delt på mediet. Aktiv Weekend, Alpha og Soloprojekt.dks politik for sletning af persondata i manuelle og elektroniske registre kan læses i Fonden Aktiv Weekends slettepolitik på www.aktivweekend.dk

6. Datasikkerhed

Aktiv Weekend overholder bestemmelserne i Databeskyttelsesforordningens artikel 32 om, at institutionen skal gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til forholdene.

Sikkerhedsbestemmelserne er fastlagt i Aktiv Weekend’s Databeskyttelsespolitik, der kan findes på vores hjemmeside her: www.aktivweekend.dk

7. Klagevejledning

Ønsker du at klage over Aktiv Weekends behandling af dine personoplysninger, kan du fremsende en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.
Telefon 33 19 32 00.
E-mail: dt@datatilsynet.dk.
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk/om-datatilsynet/kontakt/

Du kan få hjælp hos Datatilsynet, hvis du har spørgsmål om registrering og anden behandling af personoplysninger. Du kan klage til Datatilsynet, hvis du mener, at en behandling af oplysninger om dig ikke lever op til lovens krav. Hvis du vil klage, kan du henvende dig til Datatilsynet og forklare, hvad du er utilfreds med. Det koster ikke noget at klage.