https://www.youtube.com/watch?v=e0rj4like6o

Målgruppe

Solos målgruppe er unge mellem 13 og 18 år med forlængelse op til det 23. år., som har et behov for social afskærmning på et åbent opholdssted i en kortere eller længere periode.

Herunder særligt:

 • Unge der har brug for afrusning uden surrogatmedicin
 • Unge der befinder sig i en kaotisk eller utryg livssituation, og som har brug for et professionelt sted her og nu
 • Unge der har en kombination af psykiatriske diagnoser der gør dem uegnede til specialiserede opholdssteder
 • Unge med social angst i en grad der gør det nødvendigt at anbringe dem uden andre beboere
 • Unge der har brug for en helt speciel anbringelse, som ikke findes blandt de almindelige opholdssteder
 • Unge, der har behov for at være isoleret eller beskyttet, hvis deres eller andres personlige sikkerhed er i fare

Målgruppen afgrænses af at vi ikke modtager unge med udfordringer der kræver specialuddannet personale, herunder unge med autismespektrumforstyrrelser eller unge med handicaps der kræver plejepersonale.

Pædagogiske metoder

I Soloprojekt bruger vi altid miljøterapien – idet vi indretter hele miljøet omkring den unge, så det fordrer positiv udvikling.

Vi er bevidste om alle valg mht det fysiske miljø, lige fra placering af huset, til hvornår vi handler dagligvarer og risikovurderingen af forskellige indretningsgenstande.

Vi bruger altid KAT-kassens dags/ugeskema ved projektopstart.  De andre skemaer inddrages ved behov.

 • Motiverende samtale
 • Social færdighedstræning
 • KAT-kassen
 • KRAP
 • Jeg-støttende samtaler

Undersøgelse af den unges motivationsfaktorer, ambivalens, og arbejdet med forandringsudsagn er altid en central del af de pædagogiske samtaler, der føres med den unge fra dag 1.

De øvrige metoder udvælges alt efter den unges profil, og anvendes fleksibelt og ad hoc, da vores behandlingsopgaver er meget forskellige. Efter behov inddrages vores psykolog til sagssupervision for at finde de rette metoder, og den bedste måde at anvende dem på.

Metodens navn Hvad er det? Hvordan bruger vi det? Hvornår/til hvem?
Kognitiv Affektiv Træning

(KAT-kassen)

En mappe med 10 visuelle skemaer, der gør det nemmere at tale konstruktivt om følelser og adfærd, fordi det bliver gjort overskueligt og billedligt.

Velkromærkater med mange forskellige tillægsord for forskellige følelser, og smileys der viser dem visuelt.

En hjælp til at gøre det abstrakte konkret.

Når vi tilrettelægger dagen og ugen med den unge.

Når vi evaluerer på dagen med den unge.

I samtaler om gode og dårlige dage/perioder.

I samtaler der handler om at få sat ord på nogle ting den unge har svært ved at finde ord for.

Vi kan enten hænge et eller flere af skemaerne op et sted i huset og bruge dem løbende, eller tage dem frem ved bestemte lejligheder.

Dags- og ugestrukturskemaet bruges til alle Danmarksprojekter.

Særligt godt til overbliksforstyrrede unge og unge med ADHD

Unge med autisme-lignende vanskeligheder med at aflæse og udtrykke sig

Yngre del af målgruppen

Kognitiv Ressourcefuld Anerkendende Pædagogik

(KRAP)

KRAP er en metode til at blive bevidst om betydningen af at gøre det man siger, man vil gøre og følge op på om det gik godt på en positiv og anerkendende måde. Målet er at lave konkrete skriftlige delmål, da forskning viser at konkrete delmål har større sandsynlighed for at blive omsat til synlig praksis. 1. når den voksne gerne vil tage udgangspunkt i den unges nærmeste udviklingszone når dagen skal planlægges.

 

2. ved projektopstart tilrettelægges dagligdagen sådan at den unges ressourcer kommer i spil. Den unges ressourcer italesættes, og delmål til forandring af adfærd italesættes også ved at bruge KRAP-skemaer.

3. UB-planer og UB-samtaler er et KRAP-baseret redskab der har til hensigt at gøre den unge bevidst om sine egne forandringsmål, og opdele disse i realistiske delmål der trækker på den unges ressourcer.

Alle vores unge
Prøv Andre Veje (PAV) Projekt Andre Valg (PAV) er oprindeligt et indslusningsprojekt for unge indsatte med misbrugsproblemer. I PAV arbejdes både med oplysning om virkning og bivirkninger af forskellige stoffer, og med fordele og ulemper for den enkelte ved brug.  PAV motiverer unge til at få behandling for deres misbrug.  Motivationsarbejdet sker ligegyldigt hvor den unge skal opholde sig efter endt Solo-ophold. På afrusningsturene stilles refleksionsspørgsmål til den unge ud fra principperne i PAV.

I turrapportens afsnit om misbrug svares på PAV-relevante spørgsmål (fx exitstrategi, misbrugets funktion)

Danmarksprojekter:  misbrugere opfordres til at stille spørgsmålstegn ved om deres misbrug hjælper dem, og opmuntres til at gå i misbrugsbehandling.

Metoden PAV bruges sammen med metoden MI.

I enkelte tilfælde kan vi tilbyde intern misbrugsbehandling (ved længerevarende anbringelser), ellers ekstern.

Unge med misbrug

På afrusningerne

Jeg-støttende samtaler Består i sin grundform af spejling, og går ud på at tale med den unge på en måde, så den unge begynder at mærke sig selv, i stedet for at blive påvirket af hvad andre vil.

Formålet er at den unge igen skal kunne blive i stand til at tro på værdien af egne følelser og ønsker, og handle på sine egne ønsker (her tales så ikke om hvordan man handler mere eller mindre hensigtsmæssigt, men kun på hvordan man kan være mere klar over hvad man egentlig vil, hvem man er, og hvordan man kan være ”sig selv”).

I alle ”ubundne situationer”, hvor der er plads til at den unge kan få lov til at fylde, og den voksne ikke har nogen skjult dagsorden.

Jeg støttende samtaler anvendes oftest sammen med KRAP eller KAT-kasse.

Alle vores unge.

Særligt unge med lav selvtillid, lavt selvværd, følelsesmæssigt ksrøbelige unge.

På afrusningerne

Motiverende samtaler

(MI)

Den Motiverende Samtale er en samtaleteknik, der søger at skabe indre motivation til forandring af en konkret adfærd eller livsstil ved at hjælpe en person til at blive afklaret omkring sine værdier og livsstil.

Den Motiverende Samtale baseres på et menneskesyn hvor vi alle har kræfter og ressourcer til at arbejde på det vi ønsker. Metoden arbejder bevidst på at inddrage personen i samtalen og gøre personen til en ansvarlig og aktiv medspiller for derigennem at skabe indre motivation til forandringer. Den Motiverende Samtale placerer ansvaret for forandring hos personen selv.

Motiverende samtaler bruges i Solo for at tale med den unge om anbringelses-målene fx misbrug.  Fx med det fokus at få tydeliggjort den unges ambivalens i forhold til brug/misbrug af rusmidler for den unge. Samtalerne indebærer undervisning om rusmidler og har typisk et individuelt præg. Målet er at den unge får en indre motivation til forandring. Samtalerne udføres oftest under vandreturen (modul A), eller i forbindelse med aktiviteter (Modul C)

MI og PAV hænger tæt sammen, i PAV bruges principperne i MI på misbrug.

Særligt den ældre del af målgruppen.

Unge der er relativt modne eller velfungerende, men som mangler indre styring.

På afrusningerne

Social færdigheds-træning Træning af og øvelse i sociale færdigheder som fx øjenkontakt og kropssprog, at lytte og gå på kompromis, at sætte personlige grænser, at argumentere for en sag, at tage kontakt til andre, at give og modtage kritik, etc. Før, under og efter alle aktiviteter tales der om forventninger til adfærd, og hvorfor denne adfærd er ønsket, og hvad den fører til, og hvad andre adfærdsformer fører til.

Fx i forbindelse med at den unge skal i skole eller på hjemmeweekend: der laves aftaler om forventet adfærd i skolen og om brugbare sociale strategier hvis der opstår forskellige problemsituationer.

Unge med problematisk socialadfærd, dvs udadreagerende eller utilpassede unge, hvis adfærden stammer fra manglende forståelse, manglende øvelse i at opføre sig prosocialt.

Akut tjeneste 24 timer i døgnet

Akut telefon

22 38 03 58

Akut telefon

22 15 29 72

OPHOLDSSTEDER.DK Sammen er vi bedre

Akuttjeneste
med 1-1 bemanding

Varighed op til 3 døgn.

Akut og hurtig afhentning og professionel opstart af hhv. frivillig, tvangs- og domsanbringelser. Vores pædagoger kan træde til hurtigt, og ved, hvordan de skal agere professionelt.

Læs mere om modul a

Længerevarende
forløb

Varighed mere end 30 dage.

En længerevarende, skræddersyet én-til-én anbringelse til komplekse sager, der kræver et samspil af socialpædagogisk, psykiatrisk og evt juridisk ekspertise.

Læs mere om modul c

Indskrivning kan foregå med det samme. Vi ved, hvor vigtigt det kan være at handle – her og nu.